เกี่ยวกับโอทอปเน็ตเวิร์ค

ประวัติบริษัท

บริษัท โอทอปเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2559 และเป็นบริษัทแห่งแรกที่ดำเนินธุรกิจสินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ สินค้าโอทอป (OTOP) สินค้าที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ หรือรางวัลผลงานวิจัย หรือรางวัลงานวิจัยดีเด่น ในรูปแบบธุรกิจเครือข่าย (ธุรกิจขายตรง) เพื่อสร้างชุมชนหรือเครือข่ายการอุปโภค บริโภคสินค้าดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าต่างๆเหล่านี้มีฐานการตลาดที่แข็งแรง มั่นคง ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นใจในธุรกิจสามารถก้าวเดิน และพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นการผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืน

โอทอปเน็ตเวิร์ค มีระบบการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ คัดเลือกและคัดสรรสินค้าเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อสมาชิกที่ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค

โอทอปเน็ตเวิร์ค ยืนยันในเจตนารมณ์ดังที่กล่าวมาในข้างต้นนี้สืบไป

วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ

เพื่อให้สินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ สินค้าโอทอป (OTOP) สินค้าที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ หรือรางวัลผลงานวิจัย หรือรางวัลงานวิจัยดีเด่น มีการเติบโตและการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับ สามารถแข่งขันกับสินค้าอื่นๆในท้องตลาดได้ โดยการสร้างชุมชนหรือเครือข่ายผู้บริโภคให้เพิ่มขึ้นและกระจายไปทั่วประเทศ ทั้งนี้การเติบโตของธุรกิจจะควบคู่ไปกับการควบคุม ตรวจสอบ คัดสรร สินค้าที่อยู่ในระบบของธุรกิจอย่างดีที่สุด

พันธกิจ

โอทอปเน็ตเวิร์ค มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนหรือเครือข่ายผู้บริโภคให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ สินค้าโอทอป (OTOP) สินค้าที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ หรือรางวัลผลงานวิจัย หรือรางวัลงานวิจัยดีเด่น อีกทั้งมั่งมั่นที่จะคัดสรรสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อสมาชิกตลอดไป

พันธกิจ

โอทอปเน็ตเวิร์ค มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนหรือเครือข่ายผู้บริโภคให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ สินค้าโอทอป (OTOP) สินค้าที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ หรือรางวัลผลงานวิจัย หรือรางวัลงานวิจัยดีเด่น อีกทั้งมั่งมั่นที่จะคัดสรรสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อสมาชิกตลอดไป

พันธกิจ

โอทอปเน็ตเวิร์ค มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนหรือเครือข่ายผู้บริโภคให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ สินค้าโอทอป (OTOP) สินค้าที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ หรือรางวัลผลงานวิจัย หรือรางวัลงานวิจัยดีเด่น อีกทั้งมั่งมั่นที่จะคัดสรรสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อสมาชิกตลอดไป

พันธกิจ

โอทอปเน็ตเวิร์ค มุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนหรือเครือข่ายผู้บริโภคให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชนฯ สินค้าโอทอป (OTOP) สินค้าที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ หรือรางวัลผลงานวิจัย หรือรางวัลงานวิจัยดีเด่น อีกทั้งมั่งมั่นที่จะคัดสรรสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อสมาชิกตลอดไป